Pravidla

Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se řádně registroval a zaplatil startovné do daného termínu (tj. 7 dní) při neobdržení platby, je registrace ihned zrušena.

Závodník svou registrací a platbou zaručuje, že bude dodržovat pravidla určená pořadatelem a je mu více než 18 let.

Osoby mladší 18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce, který předloží v den závodu při registraci.
Ke stažení zde

Osoby mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce, který předloží v den závodu při registraci.

Ke stažení zde

Startovné se z administrativních a organizačních důvodů nevrací. Pokud se z nějakého důvodu nemůže závodník účastnit závodu, lze převést startovní číslo na náhradníka, což se musí nahlásit pořadateli závodu nejpozději do 26.5.2019!! Potom už jedině na místě. Pro náhradníka platí stejná pravidla jako pro prvotního plátce.

Postup pokud chcete provést změnu své registrace na někoho jiného:

1) o přepsání registrace musí požádat pouze registrovaný závodník s uvedením svého registračního čísla ( variabilního symbolu)

2) na email race@fitpark.cz zašle veškeré údaje nového účastníka, které jsou v registračním formuláři ( jméno, datum narození atd....) ...doporučujeme si registrační formulář otevřít a ověřit co je vše nutné k registraci.

Svou registrací a souhlasem s pravidly závodu závodník vyslovuje souhlas s případným použitím pořízených fotografií a  audiovizuálních materiálů bez nároku na finanční odměnu. Použito bude výhradně pořadatelem a výhradně pro propagační a dokumentární účely spojené se závodem.

Závodník se může registrovat pouze v jedné kategorii. Tedy závodit buď jako jednotlivec nebo jako člen tým v týmové soutěži.

Tým tvoří nejméně 4 osoby, vybíhají ve stejný čas a běží stejně dlouhou trasu!! Pokud nedoběhne celý tým, bude bohužel diskvalifikován.

Svou registrací a zaplacením startovného bere soutěžící zcela a jednoznačně na vědomí, že jeho účast na závodě MAD RACE 2018 je zcela dobrovolná, a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Soutěžící dále bere na vědomí, že závod je psychicky fyzicky náročný, který vyžaduje zdravotní způsobilost a adekvátní fyzickou kondici, protože se jedná o běh  přírodním terénem s překonáváním různě obtížných překážek. Soutěžící si je vědom svého aktuálního zdravotního stavu a případných zdravotních omezení a rizik, které má. 

Soutěžící si je dále vědom, že při účasti na závodu může dojít k nebezpečí zranění, tělesného poškození, či jiným zdravotním důsledkům  (podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny, kousnutí, bodnutí hmyzem) potenciálně i trvalým následkům či smrti. Soutěžící je povinen u každé překážky zhodnotit zda její překonání odpovídá jeho sportovní a psychické zdatnosti a v případě pochybností nebo velkého rizika selhání, překážku nahradit náhradním plněním.

Organizátor nepřebírá odpovědnost za věci odložené mimo oficiální prostor šaten.

Pořadatel má právo odložit, zrušit nebo změnit akci z příčin, které nemůže kontrolovat nebo které mohou ovlivnit zdraví a bezpečnost závodníků a doprovodu. Dojde-li ke zrušení akce ze strany pořadatele, bude startovné ve lhůtě 30dní vráceno účastníkovi.

Závodník nesmí absolvovat závod pod vlivem alkoholu, povzbudivých a omamných látek.

Každý závodník a doprovod se striktně řídí pokyny rozhodčích a organizátorů.

Každý závodník zachovává zásady fair-play chování, neohrožuje na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky. Chová se šetrně k životnímu prostředí, neodhazuje při závodě odpadky na jiná místa, než k tomu určená.

Závodník nesmí vyběhnout na trasu bez startovního čísla, identifikační pásky a čipu, které obdržel při registraci v den závodu.

Start probíhá ve vlnách každých 15 minut, pravděpodobný start první vlny v 09:00 hodin. Startovní časy budou zveřejněny nejpozději 27.5.2019 . Startovní časy jsou neměnné.

Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů donucen závod předčasně ukončit, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližšímu rozhodčímu, či pořadateli.

Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc (vyjma rady J ) od diváků. Vzájemná spolupráce mezi závodníky je povolena, vyjma překážek označených " bez pomoci ".

Všechny překážky a trasa musí být v průběhu závodu překonány, nebo splněny náhradním plněním, v opačném případě je závodník diskvalifikován.

V případě nezvládnutí některé překážky, je určen pořadatelem náhradní úkol – 20× angličák (burpee) pro úroveň Hobby a 30× angličák (burpee) pro úroveň Sport. Správné provedení angličáků zde. Na některých stanovištích může být náhradní úkol alternativně změněn.

Při nenadálých situacích na překážkách (dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.) se závodník řídí pokyny pořadatele.

Platí pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším a nekřižují jim úmyslně cestu.

Je zakázáno vyhazovat odpadky na jiná místa, než k tomu určená.

Každý závodník bude vyhlášen pouze v jedné kategorii. Pokud soutěžím za tým, nemohu být hodnocen jako jednotlivec i když mám rychlejší čas.

Výsledný čas týmu bude průměrem času nejlepšího a nejhoršího člena.

Tým bude ve výsledkové listině hodnocen jen v případě doběhu všech členů.

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v odpoledních hodinách v den závodu. Ceny budou závodníkům vydávány pouze v den závodu, zpětně je nebude možné předat!

Podmínky on-line plateb

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající potvrdí registraci ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti On-line system s.r.o.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.